Zápis a usnesení č. 15/2008ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 24.4.2008 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.       Program zasedání

2.1. Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schvaluje předloženou nájemní smlouvu s Lesní 

       společenství obcí s.r.o  o  pronájmu 2/22 podílů  na nemovitostech, které jsou

       specifikovány v příloze nájemní smlouvy. ZO pověřuje starostu obce k podpisu

       smlouvy.                                                                                                 (Pro 11 hlasů)

2.2. ZO nesouhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy s Lesní společenství obcí s.r.o  o

       pronájmu 1/3 lesa „Holotín“. Záležitostí ohledně této smlouvy se bude zabývat Lesní

       komise, která bude následně  ustanovena.                                                (Pro 11 hlasů)

3.    Na návrh starosty obce ustavuje zastupitelstvo obce Lesní komisi ve složení:

       MVDr.Ladislav Čech. Miloš Dědič a Věra Šťastná.                                     (Pro 11 hlasů)

4.    ZO projednalo nájemní smlouvu č.01/2008 na část pozemku p.č.278/1 v kat.úz. Dalečín a  

       pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.                                                 (Pro 11 hlasů)

5.        ZO souhlasí s podáním žádosti na dotaci z programu Fondu Vysočiny – „Bydlete na venkově 2008“ na pořízení projektové dokumentace na přestavbu budovy č.173 v Dalečíně.                                                                                                                      (Pro 11 hlasů)

6.        ZO bere na vědomí Protokol z hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci – „Rekonstrukce náměstí v Dalečíně“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.                                                          (Pro 11 hlasů)

7.        ZO projednalo žádost ČSV,o.s. Jimramov o finanční pomoc. Na základě této žádosti ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku společnosti ve výši 2.000,-Kč.            (Pro 11 hlasů)

8.        ZO projednalo žádost paní Blaurockové ohledně místa na stánkový prodej u příležitosti pouti v Dalečíně. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení žádosti v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce o užívání veřejného prostranství.                                             (Pro 11 hlasů)

9.        ZO bere na vědomí obdržení dotace z  Kraje Vysočina na opravu zříceniny hradu v Dalečíně, na opravu cesty k evang.hřbitovu (p.č.978 v k.ú.Dalečín) a  dotaci z  Fondu Vysočiny na pořádání „Jarmarku“.  ZO souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí dotace na výše uvedené akce. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou COLAS CZ na provedení opravy cesty k evang.hřitovu dle předložené nabídky a pověřuje starostu obce jejímu podpisu.                                                                                                                             (Pro 11 hlasů)

10.    ZO schválilo poskytnout půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Dalečín paní Iloně Kovářové v souladu s podanou žádostí a podmínkami stanovenými obecně závaznými vyhláškami obce č.2/2000 a č.3/2000.                                                                 (Pro 11 hlasů)

 

V Dalečín 29.4.2008

 

 

Vyvěšeno: 30.4.2008

Sejmuto: 21.5.2008