Zápis a usnesení č. 16/2008ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 5.6.2008 v 20,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) se seznámilo s dopisem paní Bělehradové ze dne 10.5.2008. Na základě tohoto dopisu a jednání s občany konaného dne 23.5.2008 pověřuje ZO starostu obce k zajištění nového dopravního značení na místní komunikaci ( část parc.č.610PK v k.ú. Hluboké). Dopravní značení bude provedeno dle přílohy č.1 tohoto zápisu.                                                                                                        (Pro 9 hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo směnu pozemků mezi obcí Dalečín a panem Kotoučkem, na základě které obec směňuje  část parc.č. 982 za část parc.č. st.77 a část parc.č.48, vše v kat.úz. Dalečín. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení této směny a podpisu smlouvy o směně.  Situace směny – příloha č.2 tohoto zápisu.                                        (Pro 9 hlasů)

4.      ZO projednalo žádost paní Prokůpkové o odkoupení částí pozemku parc.č.964/2 v kat.úz. Dalečín. ZO  souhlasí s prodejem části pozemku dle žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nese kupující.                                                                                              (Pro 9 hlasů)

5.      ZO projednalo nové nájemní podmínky pana Straky ohledně pozemku parc.č.250 v kat.úz. Veselí u Dalečína. ZO souhlasí s novými nájemními podmínkami ( nájemné ve výši 1250,-Kč/pozemek/rok)  a pověřuje starostu obce k jednání o smlouvě a jejímu  podpisu.

                                                                                                                         (Pro 9 hlasů)

6.      ZO projednalo a schválilo bez výhrad  - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, kterou provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina.         (Pro 9 hlasů)

7.      ZO projednalo a schválilo bez výhrad – Závěrečný účet obce Dalečín za rok 2007. Závěrečný účet - příloha č.3 tohoto zápisu.                                                                                                        (Pro 9 hlasů)

                                                                                                                                                                                      

 

V Dalečín 6.5.2008

 

 

Vyvěšeno: 9.6.2008

Sejmuto: 24.6.2008