Zápis a usnesení č. 17/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 3.7.2008 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) se seznámilo s návrhem na vydaní Územního plánu Dalečín předneseným starostou obce  a následně schválilo Územní plán Dalečín, č.j.:171/08.    (Pro 12 hlasů)

3.      ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Dalečín č.1/2008 o místních poplatcích předloženou starostou obce.  Po úpravě znění ( příloha č.1)  ZO schválilo výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku.   (Pro 12 hlasů)

4.      Starosta obce seznámil ZO s Vnitřní směrnicí o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob. ZO schválilo tuto směrnici. ( příloha č.2)    (Pro 12 hlasů)

5.      ZO projednalo a schválilo upravený rozpočet obce Dalečín č. 7/08 sestavený ke 30.6.2008. ( příloha č.3)   (Pro 12 hlasů)

6.      ZO projednalo potřebu nákupu pojezdové sekačky a pověřilo starostu obce k zakoupení stroje.    (Pro 12 hlasů)

                                                                                                                                                                                      

 

V Dalečín 4.7.2008

 

 

 

Vyvěšeno: 4.7.2008