Zápis a usnesení č. 18/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 13.8.2008 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      ZO bere na vědomí Protokol z hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci – „Park volného času v obce Dalečín“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.                                               (Pro 11 hlasů)

3.      ZO schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 6.000.000,-Kč od CŠOB,a.s. včetně zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu podpisem smluv.          (Pro 12 hlasů)

4.      ZO bere na vědomí nabídky na provedení stavebního dozoru na stavbách – Rekonstrukce náměstí v Dalečíně   a  Park volného času v obci Dalečín a pověřuje starostu obce k podpisu smluv s Ing. Karlem Pátikem.                                         (Pro 12 hlasů)

                                                                                                                                                                                      

 

V Dalečín 14.8.2008

 

 

Vyvěšeno: 14.8.2008

Sejmuto:  9.9.2008