Zápis a usnesení č. 19/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 18.9.2008 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.             Zastupitelstvo obce dále jen „ZO“ souhlasí s uzavřením smlouvy o dotaci z ROP Jihovýchod na akce – „ Rekonstrukce náměstí v Dalečíně a Park volného času v Dalečíně. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smluv o poskytnutí dotací.                                               (Pro 9 hlasů)

3.             ZO schvaluje - Výroční zprávu Základní a Mateřské školy Dalečín za rok 2007-2008. (Pro 9 hlasů)

4.1.    ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č.111/3 v kat.úz. Dalečín panu Pavlu Smolíkovi  

za obvyklých podmínek a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

(Pro 9 hlasů)

4.2.    ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č.111/3 v kat.úz. Dalečín paní Heleně Kudové  

za obvyklých podmínek a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

(Pro 9 hlasů)

5.          ZO schvaluje příspěvek panu Radku Pavlů na zateplení stropu v bytě č. 3 v domě č.30. 

        Maximální výše příspěvku je 200Kč/m2.

(Pro 9 hlasů)

6.          ZO deleguje na valnou hromadu Pila Unčín, s.r.o., která se koná 19.9.2008 pana

        Jaroslava Plocka

        (Pro 9 hlasů)

                                                                                                                                                                                      

 

V Dalečín 19.9.2008

 

 

Vyvěšeno: 19.9.2008

Sejmuto: 3.10.2008