Usnesení č. 20/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 27.11.2008 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín souhlasí s prodejem obchodního podílu ¼  a majetku ve společnosti Pila Unčín s.r.o., jehož je vlastníkem panu Petru Zerzánovi, za cenu 50.000,-Kč.          
  3. Zastupitelstvo obce Dalečín souhlasí s odprodejem pohledávky  ( jejíž výše bude aktualizována ke dni prodeje pohledávky ) za firmou Pila Unčín s.r.o plynoucí ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Obcí Dalečín a Pila Unčín s.r.o.,  panu Petru Zerzánovi za smluvní cenu 53.000,-Kč.
  4. Zastupitelstvo obce Dalečín nesouhlasí s návrhem smlouvy o prodeji podílu ve Sdružení lyžařský vlek v Dalečíně a pověřuje finanční komisi připravit ve spolupráci s právníkem novou smlouvu.                                                                        
  5. Zastupitelstvo obce Dalečín souhlasí s rozvojovou strategií MAS Zubří země  a s příslušností k území MAS Zubří země
  6. Zastupitelstvo obce Dalečín schválilo rozpočtové opatření ze dne  26.11.2008.          
  7. Zastupitelstvo obce Dalečín a vyjádřilo předběžný souhlas s prodejem pozemku p.č.119 v kat.úz. Dalečín.
  8. Zastupitelstvo obce Dalečín schválilo inventarizační komisi ve složení: Jaroslav Šťastný, Jaroslav Vítek, Pavel Vávra, Miloš Dědič a Jana Gloserová.

 

V Dalečíně 3.12.2008