Zápis a usnesení č. 21/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 18.12.2008 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Paní Jitka Kadlecová seznámila Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  se Zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ  Dalečín v roce 2007.  ZO schvaluje výroční zprávu a souhlasí         s převedením hospodářského výsledku  ZŠ a MŠ Dalečín za rok 2007 ve výši 5180,05Kč do rezervního fondu školy.                                                                    (Pro 10 hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícím na území obce Dalečín a jejich částí Veselí a Hluboké.

                     (Pro 10  hlasů)

4.       ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 platné do doby schválení rozpočtu obce na rok 2009.                                                                                       (Pro 11 hlasů)

5.      ZO schválilo účtování hospodářské činnosti na provoz veřejného vodovodu a kanalizace od 1.1.2009.                                                                                  (Pro 11 hlasů)

6.      ZO schválilo rozpočtové opatření za měsíc prosinec 2008 ( příloha č.1)

(Pro 8hlasů, zdržely se 3hlasy)

7.      ZO schválilo bezúplatný převod  3/28 podílů na p.č. 414 KN a 427 PK v kat. úz. Ždánice

a 3/28 podílů na p.č a 129KN, 130/1KN, 130/2KN a  138/2KN v kat. úz. Hrdá Ves  od

Pozemkového fondu na obec Dalečín.                                                      (Pro 11 hlasů)

8.      ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2000,-Kč na Centrum pro zdravotně

      postižené Kraje Vysočina, pracoviště ve Žďáře nad Sázavou.                   (Pro 11 hlasů)

 

 

 

V Dalečín 22.12.2008

 

 

 

Vyvěšeno: 22.12.2008

Sejmuto: