Zápis a usnesení č. 22/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 5.2.2009 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  bere na vědomí informaci o záměru vybudování

solární elektrárny na pozemcích 238/1,237/2 a 239 v k.ú. Hluboké u Dalečína. K žádosti o

souhlas s výstavbou se ZO vyjádří na příštím zasedání ZO.

3.      Zastupitelstvo obce Dalečín souhlasí s odprodejem pohledávky  ( jejíž výše bude aktualizována

 ke dni prodeje pohledávky ) za firmou Pila Unčín s.r.o., Unčín čp.26, 592 42 Jimramov,

IČO:26947323 plynoucí ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Obcí Dalečín a Pila Unčín s.r.o.,

panu Petru Zerzánovi za smluvní cenu 1.000,-Kč. Tímto ZO mění 3. bod usnesení č.20/2008

ZO ze 27.11.2008.                       (Pro 10  hlasů, zdržel se 1 hlas)

4.      a)  ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 963/1 v k.ú.Dalečín panu Richardu Brindovi.

          Náklady spojené s převodem nese kupující. Cena je stanovená znaleckým posudkem,

          minimálně 10Kč/m2.                                                                             (Pro 11 hlasů)

b) ZO souhlasí s prodejem části parc.č.777/9 o výměře 81m2 panu Ladislavu Čechovi

         Náklady spojené s převodem nese kupující. Cena je stanovená znaleckým posudkem,

          minimálně 10Kč/m2.                                                      (Pro 10  hlasů, zdržel se 1 hlas)

c) ZO předběžně souhlasí s prodejem části pozemku parc.č.119 v k.ú. Dalečín panu

    Václavu Morávkovi a pani Albíně Vilímové. Vymezení prodávaných částí pozemku

     projedná s žadateli stavební komise.                                                    (Pro 11 hlasů)

5.      Na základě žádosti p.Ladislava Burši ZO souhlasí s úpravou části potoka (zatrubnění)

na par.č. 22/1 v k.ú.Hluboké u Dalečína. Předpokládaný termín dokončení stavby je

do 30.6.2008. ZO pověřuje starostu obce zajištění cenových nových nabídek na

provedení stavby.                                                                                     (Pro 11 hlasů)

6.      Srarosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce na rok 2009.                                 

7.      ZO schválilo dodatek č.1 ke směrnici pro poskytování cestovních náhrad. (Pro 11 hlasů)

8.   ZO souhlasí se zadáním projektu zpracování knihy o Dalečínu, Veselí a Hlubokém

      panu J.Sadílkovi v maximální hodnotě 50.000Kč.                                      (Pro 11 hlasů)

 

 

V Dalečín 9.2.2009

 

Vyvěšeno: 9.2.2009