Zápis a usnesení č. 23/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 4.3.2009 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  schválilo rozpočet obce Dalečín na rok 2009 jako vyrovnaný ve výši 7.328,900,-Kč.     (Pro 7 hlasů)

3.      ZO v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina nesouhlasí s výstavbou fotovoltaických elektráren v extravilánu  obce Dalečín ( katastrální území – Dalečín. Veselí u Dalečína a Hluboké u Dalečína).  (Pro 7 hlasů)

4.      ZO se seznámilo s návrhem projektu fotovoltaické elektrárny na střeše Základní a Mateřské školy v Dalečíně. ZO pověřuje starostu obce k získání dalších podkladů.    (Pro 7 hlasů)

5.      ZO schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na typový projekt - Czech POINT – upgrade Kontaktního místa. V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve  výši 68 540,- Kč a ukládá starostovy obce  k realizaci. Termín: 31.3.2009. (Pro 7 hlasů)

6.      ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezí obcí a Povodí Moravy,s.p. o koupi části pozemku parc.č. 777/1 v kat. úz. Dalečín. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.       (Pro 7 hlasů)

7.      Na základě žádosti Českého svazu včelařů,o.s., základní organizace Jimramov souhlasí ZO s poskytnutím jednorázového příspěvku ve výši 2000,-Kč této organizaci.      (Pro 7 hlasů)

8.      ZO souhlasí s poskytnutím odměn členům ZO za období 2008 ve výši 300,-Kč za každou účast na zasedání ZO v roce 2008.         (Pro 7 hlasů)

9.      ZO projednalo předloženou Dohodu o skončení smluvního vztahu ze Smlouvy o sdružení mezi obcí Dalečín a INTERSKI CZ. ZO souhlasí s předloženými podmínkami ukončení smlouvy o sdružení a pověřuje starostu obce k dopracování dohody v součinnosti s právní kanceláří.     (Pro 7 hlasů)  

 

V Dalečín 9.3.2009

 

 

Vyvěšeno: 9.3.2009

Sejmuto: