Zápis a usnesení č. 24/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 23.4.2009 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Paní Jitka Kadlecová seznámila Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  se Zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ  Dalečín v roce 2008.  ZO schvaluje výroční zprávu a souhlasí s převedením hospodářského výsledku  ZŠ a MŠ Dalečín za rok 2008 ve výši 12412,62Kč do rezervního fondu školy. ZO souhlasí s použitím finančních prostředků z rezervního fondu na nákup škrabky brambor do školní kuchyně.   (Pro 11 hlasů)

3.      ZO souhlasí s přípravou projektové žádosti na zateplení budovy ZŠ a MŠ. ZO pověřuje starostu obce k zajištění tří nabídek na zpracování projektové žádosti. (Pro 11 hlasů)

4.      ZO projednalo žádost o půjčku z  FRB paní Jany Buchtové. ZO souhlasí s poskytnutím půjčky.   (Pro 11 hlasů)

5.      ZO bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČSI-9/09-11 České školní inspekce z inspekční činnosti provedené v ZŠ a MŠ Dalečín.

6.      ZO se seznámilo s nabídkami na opravu dešťové kanalizace v části obce Hluboké. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s  T.M.V.s.r.o a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.   (Pro 11 hlasů)

7.      ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku panu Juliu Hlouškovi na přístupový chodník na obecním pozemku parc.č. 997/3. Maximální výše příspěvku činí 3500,-Kč.  (Pro 11 hlasů)

 

V Dalečín 28.4.2009

 

 

Vyvěšeno: 29.5.2009

Sejmuto: