Zápis a usnesení č. 25/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 18.6.2009 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce Dalečín na roky 2009 – 2013.

                                                                                                                                (Pro 10 hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo bez výhrad  - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, kterou provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina.

                                                                                                                                (Pro 10 hlasů)

4.      ZO projednalo a schválilo bez výhrad – Závěrečný účet obce Dalečín za rok 2008.

                                                                                                                                (Pro 10 hlasů)

5.      ZO projednalo nabídhu firmy COLAS CZ, a.s. na opravu místních komunikací (č.nabídky: J20329).  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle nabídky.

                                                                                                                                  (Pro 10 hlasů)

6.      ZO schválilo mimořádný příspěvek ve výši 4.400,-Kčpro Mikroregionu Bystřicko na projekt „ Bystřicko čte dětem II.“

7.                                                                                                                                (Pro 10 hlasů)

8.      ZO projednalo a schválilo Smlouvu o společné správě lese „Holotín“.mezi obci Dalečín, Písečné a městem Bystřice nad Pernštejnem. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

                                                                                                                                  (Pro 10 hlasů)                                                    

 

V Dalečín 23.6.2009

 

 

Vyvěšeno: 23.6.2009

Sejmuto::