Zápis a usnesení č. 27/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 3.9.2009 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín schvaluje dohodu o partnerství k realizaci projektu TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ dle přiloženého návrhu s podmínkou, že elektronická spisová služba pořízená na základě výzvy 04 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP v oblasti podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Technologická centra a elektronické spisové služby bude zachovávat integritu informačního systému obce.  Elektronická spisová služba bude pořízena od dodavatele informačního systému, který obec nyní používá, tedy od společnosti TRIADA s.r.o.    ( příloha č.1)                                                                                                                     (Pro 10 hlasů)

3.      Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) s podanými nabídkami na  dodávku a instalaci upgrade pracoviste Czech Point na obecním úřadě v Dalečíne. Z předložených nabícek vybralo Zo nabídku – Výpočetní technika Kučera Martin vs nabídnutou cenou 31800,-Kč.                                                                                     (Pro 10 hlasů)

4.      ZO projednalo žádost pana JosefaVrtěny o odkoupení části pozemku parc.č.34 v kat.úz. Dalečín. ZO souhlasí s prodejem části parc.č.34 o výměře 6m2 panu Josefu Vrtěnovy.   Náklady spojené s převodem nese kupující. Cena je stanovená znaleckým posudkem.                                                                                                                                                                                                                                            (Pro 9  hlasů, zdržel se 1 hlas)

5.      ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření dle FIN 2-12M ke dni 31.8.2009 ( příloha č.2)                           (Pro 10 hlasů)

6.      Starosta obce seznámil ZO s dopisem Ing.Miroslava Juna ze dne 23.7.2009. ZO pověřuje starostu obce, aby nabídl Ing. Junovi odkup pozemku, na kterém se nachází místní komunikace vedoucí kolem vodojemu nebo směnu pozemků za část obecního pozemku pokud, pokud bude k dispozici.                                                                          (Pro 10 hlasů)

7.      ZO projednalo možnosti zimní údržby místních komunikací v časti obce Dalečín. ZO  souhlasí s případným nákupem traktoru do výše 300000,-Kč a zajišťovat údržnu tímto  strojem.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Pro 10 hlasů)

V Dalečín 4.9.2009

 

 

Vyvěšeno: 4.9.2009